Tabela yönetmeliği

Tabela yönetmeliği

Tabela yönetmeliği - 10.5.2017

DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

1_AMAÇ:

Muğla İli, ?Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Rehberi?; ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, pano, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, ticari rekabette eşit şartları sağlamayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

2_HEDEF:

                ?Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Rehberi? ilçenin karakterinde önemli bir rol oynayan yapı cephelerinde; kent kimliğindeki uyumu tesis etmek için renk, doku, malzeme ve ritm açısından bütünlük sağlayan, vitrin önü tasarımları, ticari işletmeler ve mağazalarda kullanılan tabelalar, brandalar, aydınlatma ögeleri, yer, yön ve bilgilendirme tabelaları kapsamında bütüncül bir kent peyzajını oluşturmayı hedeflemektedir.

3_KAPSAM:

                ?Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Rehberi? Datça Belediyesi?nin sınırları içinde kalan görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır. Bu kapsama ticari işletme bulunmayan her türlü bahçeli, bahçesiz yapılar dahil değildir.

4_YASAL DAYANAK:

                ?Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Rehberi? 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077-4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen Kanun hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

5_TANIMLAR:

                Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Rehberi?nde yer alan tanımlar şunlardır:

5.1) Belediye: Datça Belediyesi,

5.2) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Hesap İşleri Müdürlüğü

5.3) İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanları,

5.4) İlan tabelası: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı, sergilendiği alanlar,

5.5) Reklam: İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurular,

5.6) Reklam Tabelası: Reklam amaçlı konulan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanları, reklam levhaları,

5.7) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek veya tüzel kişi,

5.8) Tanıtım: Bir kimsenin, bir ticari ünitenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalar,

5.9) Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı veya ışıksız tanıtım amaçlı konulacak tabelalar ile kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabelalar, ayrıca ticari mekânı ve yerini göstermek, yönlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla bina cepheleri ve mülkiyet alanı dışında olan diğer tabelalardır.

6_TEMEL İLKELER:

- Geri kazanılması olanaksız olan doğal alanların mutlak surette korunması,

- Doğal sit alanlarının korunması,

- Kentsel sit alanlarının korunması,

- Estetik, işlevsel ve yapısal yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması,

- Ulaşım sisteminin doğru yönlendirilmesinin sağlanması temel ilkelerdir.

6.1_İlan, reklam ve tanıtım genel ilkeleri:

6.1.1) Yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır.

6.1.2) Ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.

6.1.3) Güvenlik kuralları gözetilmeli ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlar içermemelidir.

6.1.4) Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın "reklam" olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bir reklam haber ve yorum öğeleri içeren bir mecrada yayımlandığında, "reklam" olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapılamaz.

6.1.5) Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır.

6.1.6) Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

6.1.7) Reklamlar, kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

6.1.8) Reklamlar, önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlar da hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan görüntülenemez veya belirtilemez.

6.1.9) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez: yasadışı veya kınanacak davranışları cesaretlendiremez.

6.1.10) Reklamlar, dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.

7_DATÇA BELEDİYESİ YAPI CEPHELERİ TASARIM VE UYGULAMA KURALLARI

7.1_Cephe ve Vitrinler:

7.1.1) Cepheler, yapının, projesi dışında, mimarisini bozan uygunsuz eklerden arındırılacak, dış cephelerdeki tesisatlar saklanacak (uydu anteni kablosu vb.) tenteler, ilan, reklam ve tanıtım elemanları yapının mimari karakterini bozmayacak şekilde yapılacaktır.

7.1.2) Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış sıvalar, kaplamalar (ahşap, taş vb.) onarılacak, kütle ve renk ilişkisi ilçe ve sokak dokusunun karakteri ile örtüşecektir.

7.1.3) Datça?nın tarihi ve mimari dokusu gereği, cephe giydirmelerinde ahşap taş gibi malzemelere öncelik verilecektir.

7.1.4) Malzemelerin sokak ve bina estetiğini bozacak şekilde boyanmaları kesinlikle yasak olup boyama yapılması düşünülen yerler fotoğraflanıp boyanın rengi belirtilerek belediyeye müracaat etmeleri gerekmektedir.

7.1.5) Bina cephesi boyunca kaldırımı işgal edecek herhangi bir unsur kullanılmayacaktır. (Buzdolabı, meyve tezgâhı vb.). İşgaliye alanları hariç.

7.1.6) Uydu antenleri balkon ve bina cephelerine yerleştirilmeyecek var olanlar çatıya alınacaktır.

7.1.7) Ticari dükkân ve mağaza vitrin çerçevelerinde ahşap, taş vb. özgün malzeme kullanımı önceliklidir.

7.1.8) Mevcut vitrinin tarihi veya mimari bir özelliği varsa öncelikle vitrinin bakım veya onarımının yapılması sağlanacaktır.

7.1.9) Vitrinler cephe ile uyumlu şekilde yapılacak ve cephe ile bütünleşecektir. Önerilen malzeme ve renkler için yapı ve yöre mimarisi ile uyum aranacaktır.

7.1.10) Vitrinler cephe hizasına uyacak şekilde yerleştirilecek ve kapılarla birlikte bir bütün olacak şekilde tasarlanacaktır.

7.1.11) İşçilikte kaliteye (detaylar, eklemeler, doğramalar vb.) dikkat edilecek, yapıya zarar vermeyen uygulamalar benimsenecektir.

7.1.12) Vitrin koruma sistemi (kepenk) her yapıya göre ayrı çözülecektir ve bina tasarımı ile bütünleşecektir.  Kepenk rengi vitrin, cephe renginden farklı seçilemez.

7.1.13) Vitrin cam ölçülerinin 1/5?ini geçmeyecek şekilde tabela ile aynı yazı karakterinde cam üzerine yazı uygulaması yapılacaktır. Bu yazıların ayrı ayrı ya da çerçeve şekilde yazılması durumunda bu oranın bozulmaması sağlanacaktır. 

7.1.14) Bina numaraları cephenin dokusuna göre seramik, ahşap olacak şekilde yapılacaktır. Renk ve font belediyenin onayıyla uygulanacaktır.

7.1.15) Bina cephelerinde baca boşlukları, havalandırmalar gibi açıklıklar bina karakterini bozmayacak uygun materyaller ile kapanacaktır.

7.2_Tenteler:

7.2.1) Geri çekilebilir veya hareket eden durumda olan tentelerin kullanımı uygundur. Köşeli açıklıklar söz konusu olduğunda kasketli tip tente, kemerli kapı ve pencereler üstünde, altında ya da kemerli lento içinde ise yuvarlak başlı tentelere öncelik verilecektir.

7.2.2) Tentenin bir sığınak ve korunak olarak kalmasına dikkat edilecektir.

7.2.3) Tentenin açıldığı zaman yerden yüksekliği en az 2.25 m., binaya konsol şeklinde ise yola çıkıntısı en fazla 2 m. olacaktır. 7 m. den dar yollarda ise tentenin yola çıkıntısı en fazla 1,5 m. olacaktır.

7.2.4) Tenteler binalardaki mimari özellikleri gizlemeyecek biçimde yerleştirilecek, binanın mimari karakterini vurgulayacaktır.

7.2.5) Aynı bina cephesi içindeki tentelerin birbirini takip etmesine, bina ve sokak dokusuna uyumlu olacak renkte, baskın olmayan renklerin kullanılmasına dikkat edilecektir.

7.2.6) Tentelerin boyları binanın cephe sınırını aşmayacaktır.

7.2.7) Tente saçağı ya da eteği, tentenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır, en fazla ön saçak yüksekliği 0,30 m?yi geçmeyecektir.

7.2.8) Katta birden çok girinti olması halinde tente, girintilerle uyumlu olacaktır.

7.2.9) Plastik ve alüminyum tenteler kullanılmayacak bunun yerine, su geçirmez, vinil kaplı, kanvas tenteler kullanılacaktır.

7.2.10) Tentedeki yazılar yalnızca son panelde ya da tentenin ön saçağında yer alacak tente açıldığı zaman üst ve alt kısmında herhangi bir logo ya da yazı bulunmayacaktır. Son panelde ya da tentenin ön saçağındaki alanlarda yalnızca mağaza isminin yazılmasına izin verilecektir. Yazı boyutu saçak genişliği ile yazı fontu tabela ve vitrin yazıları ile uyumlu olacak, yazı yüksekliği en fazla 0.20 m. olarak kullanılacaktır.

7.2.11) Tentelerin arkadan aydınlatılması yapılmayacaktır.

7.2.12) Hareketli ve konsol tente dışında zemin ile bağlantısı olan sabit tentelerin kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.3_Şemsiyeler:

7.3.1) Tente ve storların yeterli olmadığı durumlarda, tenteleri tamamlayıcı öğeler olarak kullanılan şemsiyeler ahşap, elektro statik boyalı demir ya da alüminyum direk veya galvanizli direk olacaktır. Elektro statik boyanın rengi çevre ile ya da binanın dış cephesi ile uyumlu olacak pastel renkler kullanılacaktır.

7.3.2) Şemsiyelerin renk seçiminde, kullanılan brandalar ile bütünlük oluşturması gözetilecek, parlak renkler yerine mat, baskın olmayan renkler kullanılacak pastel renkler tercih edilecektir.

 7.3.3) Firmaların vermiş olduğu (Coca cola, Efes Pilsen, Algida vb.) reklamlardan oluşan isimlerin olduğu şemsiye ve tenteler kullanılmayacaktır. (Şemsiye ve tente saçakları dahildir.).

7.3.4) Sabit şemsiye ve tentelerin kullanılması kesinlikle yasaktır.

7.4_İlan, Reklam ve Tanıtım Tabelaları:

7.4.1) Kentin siluetini bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım tabelaları konulamaz.

7.4.2) İlan, reklam ve tanıtım tabelaları, insan ve araç ulaşımını engelleyecek şekilde konumlandırılamaz.

7.4.3) Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları, emniyet müdürlükleri, kaymakamlık, askeri alanlar, okullar ve benzeri kamuya ait bina cephelerine, çatılarına, bahçelerine ve bahçe duvarları üzerine yerleştirilemez.

7.4.4) Kamu binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları Datça Belediyesinin iznine tabidir.

7.4.5) Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını kullanacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdürler. Üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludurlar.

7.4.6) Tanıtım amaçlı tabelalar, bina cephesine entegre edilecek, taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgâr, deprem gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak, çevresine ve binaya zarar vermeyecek biçimde uygulanacaktır.

7.4.7) Kaldırım, refüj ve yol üstüne ticari tanıtım tabelası konulamaz. Ağaçların üstüne, hiçbir şekilde reklam tabelası ve benzerleri ile bez afişler asılamaz.

7.4.8) Tarihi eser, dini yapı ve tescilli yapıların çatılarına reklam, ilan ve tanıtım tabelası konamaz.

7.4.9) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelere ve bu alanlardaki elektrik direklerine reklam tabelaları asılamaz.

7.4.10) Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

7.4.11) Sadece konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeyleri hariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz. Uygulaması düşünülen reklam ve tanıtım tabelaları belediyece onaylanması gerekmektedir.

7.4.12) Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım-reklam tabelalarının yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/5?inden fazla olamaz. Her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konulamaz. Tanıtım tabelası satış birimine yatay ve dikey çıkıntı oluşturacak şekilde konamaz cephe sınırı ile bütünleşik olması gerekmektedir.

7.4.13) Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar cepheye dik olarak asılırlar. Bayrak tabelalar bina cephesinden en fazIa 0.50 m. genişlikte olacaktır. Sokakta sınırlı boyutta ve doğru konumlandırılmış bir biçimde yerleştirilmesi, yaya geçişlerinde tehlike ve engel oluşturmaması gözetilecektir. Yerden yüksekliği min. 2,25 m. yüksekliğinde ve derinlikleri en fazla 0.15 m. olmalıdır. Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar, kapı ve pencere açıklıklarının arasında kalan sağır yüzeylerdeki uygun alanlara yerleştirilecektir.

7.4.14) Konut olarak kullanılan yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret fonksiyonu kazanması halinde; tanıtıcı tabelalar, derinliği 0.15 m?yi aşmamak ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte olmak şartıyla cephe boyunca konulabilirler. Bununla birlikte tabela uygulanacak yapının eski eser olması ve/veya karakteristik mimari özellikler içermesi durumunda, mimari özelliklerin açıkça vurgulanması ilkesi gereği, tabela yüksekliği Datça Belediyesince yapının orijinal durumuna özgün olarak belirlenecektir.

7.4.15) Tanıtım tabelası bina üzerine yatay ya da dikey olarak yerleştirilebilir. Hem yatay hem de dikey olarak yerleştirme yapılamaz. İlan, reklam ve tanıtım tabelaları bulunduğu cephenin yüzey alanının 1/5'ini aşamaz.

7.4.16) İşletmelerin bina cephelerine koyacakları tabelaların en boy oranı 1-1,5 m?ye kadar uzunluktaki tabelalarda 1/2 oranı kullanılacaktır. (1,5 m. uzunluğundaki bir tabelanın yüksekliği 0.75 m?yi aşmayacak, derinliği 0,15 m. geçmeyecektir.) Tabela uzunluğu max. 5 m olacak ve 1,5 m?yi geçen uzunluktaki tabelaların genişliği 1/5 oranına tabi tutulacaktır.

7.4.17) Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda, birimlerin tanıtıcı tabelalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.

7.4.18) Zemin kattaki her dükkân için iş adı, dükkân adı ya da grafik logoyu içeren yalnızca bir tabela sokağa bakabilir. Birden fazla sokağa cephesi olan dükkanların her bir sokak cephesi için bir adet tabela koyabilir.

7.4.19) Zemin katı üstünde büro ve benzeri hizmetler için dış cepheye tanıtıcı tabela konulamaz. Ancak yapının giriş bölümüne tanıtıcı tabela konulabilir. Toplu ticari tanıtım tabelaları bina girişindeki diş cephede yer alır ve binadaki kat sayısına göre düzenlenir. Birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunduğu binalarda cam yüzeyine veya arkasına tanıtıcı tabela konulamaz.

7.4.20) Konut + Ticaret ve ticari alanlarda veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım tabelaları konamaz.

7.4.21) Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimlerince, kendi parsel sınırları içine, Datça ilçesinin kent kimliğine ve estetiğine uygun, Datça Belediyesince onaylanan tabelalar konabilir, bunların yüksekliği 1.00 m?yi geçemez.

7.4.22) Bina yüksekliğini artıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım, reklam tabelası, amblem veya logo konulamaz.

7.4.23) Tabelaları sabitleyen elemanlar olabildiğince saklanacaktır.

7.4.24) Tabelalarda, mevcut yapıyla uyumlu, yapıyla yarışmayan, yapının mimari vurgusunu ön plana çıkaran renk, doku, tekstür ve nitelikte malzeme seçilecektir. İskele mahallesi için yapılacak olan tabelalar ahşap, ferforje, ahşap-ferforje, kompozit ya da alüminyum malzeme karışımları tercih edilecektir. Kompozit veya alüminyum malzemelerin seçiminde tabeladaki pano kesinlikle mat koyu soğuk renkler, özellikle mat siyah renk tercih edilecektir. Pano üzerine pastel renklerde veya beyaz renkte yazı yazılabilir, cnc oyma, lazer kesim-oyma ya da paslanmaz kutu harfler de pano üzerine uygulanabilir. Datça, Yaka (Palamutbükü, Kumyer dahil.), Cumalı (Palamutbükü, Çeşme dahil.), Reşadiye, Yazı, Sındı, Karaköy, Hızırşah, Mesudiye mahallelerinde ahşap, ferforje, ahşap-ferforje tercih edilecek bunun dışında herhangi bir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır. 

7.4.25) Tabelalarda yer alacak olan harflerin grafiğinde çok hacimli harfler kullanılmayacaktır. Tabelaların fonu ile birlikte çıkıntı 0,15 m?yi aşmayacak, harf derinlikleri en fazla 0,5 m. ve harflerin yüksekliği en fazla 0,25 m. ve genişliği yüksekliği ile orantılı olacaktır. Harfler panoya en fazla 0,03 m mesafede montelenecektir. Kutu harf uygulamalarında ışık geçirgenliği olmayan, mat ve doğal malzeme renginde uygulamalar yapılacaktır. Tabela aydınlatmalarında fon cephesinden spot aydınlatma ya da fon yüzeyinden (kutu harflerin arkasından) led aydınlatma kullanılarak aydınlatma yapılacaktır. Işık rengi 2000-3500 kelvin aralığında olmak zorundadır.

7.4.26) Kent içindeki yol girişlerinde, o yol üzerinde bulunan ticari birimlerin bilgilendirilmesi amacıyla konacak toplu tanıtım tabelasının projesi, Datça Belediyesi tarafından tüm kentte bir örnek olarak tasarlanır, yol üzerindeki ticari ünitelerden tabela koymak isteyenler tarafından projeye uygun tabela hazırlanır ve belediyenin gösterdiği yol ayrımına yerleştirilir.

7.4.27) Datça Belediyesinin belirlediği özel proje alanlarında, bina cephelerinde veya dışında kullanılacak tüm ilan, reklam, tanıtım, bilgilendirme ve yön tabelaları; bu rehberin ilkelerine uygun şekilde (ebat, renk, malzeme) Datça Belediyesi tarafından tasarlanır, özel kişi ve kurumlarca uygulanır.

7.4.28) İlan, tanıtım ve reklam ücretleri; Datça Belediyesi tarafından (gelecek yıla ait olmak üzere) her yılın aralık ayında yapılan belediye meclis kararı ile belirlenir.

 7.4.29) Yukarıdaki renk ve malzemelere uyan tabela uygulamalarında fon içi aydınlatma kesinlikle yapılmayacaktır. (kutu harf, tabela panosu vb.) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit led ile yazılan yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı kesinlikle yasaktır ve yönetmelik yürürlüğe girdiğinden itibaren altı (6) ay içerisinde kaldırılması ve bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde uygulanması zorunludur.

7.4.30) Tabelanın minimalliğini bozacak şekilde çok farklı fontlarda uygulama yapılmayacak, kalabalık bir görüntüden tabela arındırılacak baskı fotoğraf vb. kaba görsellerden kaçınılacaktır.

7.5_Aydınlatma:

7.5.1) Yılbaşı bayram gibi özel günlerde bina ve işyerlerinde, süresi 7 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.

7.5.2) Temel aydınlatmalar ve vitrinlerin içindeki ikinci aydınlatma sistemi, vitrini görünür ve çekici kılacak biçimde tasarlanacaktır.

7.5.3) Aydınlatma armatürleri gizli olacak veya projenin genel tasarımına entegre edilecektir. Işık kaynağının yaya ya da araç sürücüsüyle doğrudan temas etmemesi için gizlenmesi ya da açısının doğru ayarlanması gerekmektedir.

7.5.4) Batarya tip dış aydınlatmalar kullanılacak. Gerektiğinde vitrin kornişinin içine ışıklı bir rampa veya mikro-projektörler yerleştirilebilir.

7.5.5) Vitrinlerde az ışıklı ve saklı lambalar kullanılacak 2000-3500 kelvin aralığında uygulanması sağlanacaktır. Aksi aydınlatmalar kabul edilmeyecektir.

7.5.6) Giriş kapısı üzerinde gömme ışıkların kullanımı uygundur.

7.5.7) Işıklı pencere tabelalarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.5.8) Çok şiddetli ışık veren aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır. Neon kadrajların, iri projektörlerin ve yanıp sönen aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır.

7.5.9) Aydınlatma renkleri ve yoğunlukları cephe ve sokak dokusuna uygun olacaktır.

7.5.10) Aydınlatma için bina cephesine, kent dokusuna ve kullanılan tabela tasarımlarına uygun olarak seçilmiş aplikler, pencere ya da kapı arasındaki sağır kısımlar üzerinde ihtiyaca göre kullanılacaktır.

7.6_Yer, yön ve bilgilendirme tabelaları:

7.6.1) Tabelalar yerleştirilecekleri alan ve içerdiği bilgilendirmeler ile uyumlu olacaktır.

7.6.2) Bu tür tabelaların uygulamasında, ilçenin tarihi dokusu, karakteri ve sokak peyzajıyla bütünlük sağlayacak renk ve dokudaki ahşap, ferforje ve seramik vb. gibi malzemeler seçilecektir.

7.6.3) Totem tabelalar, Datça Belediyesi?nin izni ve denetiminde uygun alanlarda kullanılabilir.

7.6.4) Ana arterler üzerindeki ?Meydan Aydınlatma Direği? özelliğindeki elektrik direklerine, reklam, yönlendirme ve tanıtım tabelası asılamaz.

7.6.5) Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde, sokak isimleri, ikinci sınırda acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.

7.6.6) Sokak ve cadde isim ve numaraları içeren tabelaların öncelikle sokağın ilk başındaki bine duvarına monte edilmesi tercih edilmelidir. Eğer direk üzerinde ise; yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.50m.'dir. Tek direk üzerine yerleştirilen tabelaların yerden yüksekliği en az 2.25 m'den başlayacaktır.

7.6.7) Sokak numaraları kapının üstüne aplike edilebilir ya da doğrudan kapının üst kısmına yazılarak sergilenebilir. İş saatleri de kapıların iç kısmında ya da kapının bitişinde yer alan pencerelerin içinde sergilenebilir.

7.6.8) Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri, engelli insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

7.6.9) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelerdeki bilgilendirme tabelaları ancak Datça Belediyesi'nin denetimindeki duyuru ve bildirilerin iletilmesi amacıyla kullanılacaklardır.

7.6.10) Reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda (yer, yön, bilgilendirme panoları ve duyurularda); sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz, dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içerilemez.

7.6.11) Yol ve meydanlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz.

7.7_Klima Dış Ünitelerinin Kaplanması

7.7.1)       Klima dış ünitelerinin kent estetiğini bozması bu sebeple gizleme panellinin yapılması gerekmektedir.

7.7.2)       Gizleme panelleri klimanın 5 tarafını birden kapatacak şekilde 5 parça yapılacak ve civatalanacaktır. Ön, sağ ve sol parçalar üst saksılık ve alt destek parçasından oluşacaktır.

7.7.3)       Gizleme panelleri gizlenecek klima ünitesinin en boy ölçülerinin max. 0,05 m. geçecek şekilde kapatılacaktır.

7.7.4)       Panellerin üzerindeki havalandırmayı sağlaması amaçlı yapılacak açıklıklar çevre ile bütünlük oluşturacak şekilde yapılacak, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz, dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içermeyecek, şekillerle yazı oluşturulamaz.

7.7.5)       Klima gizleme panelleri alüminyum, kompozit, ahşap, ahşap-ferforje ve paslanmaz metal malzemeleri kullanılabilir.

7.7.6)       Klima gizleme panellerinin renkleri bina dış cephesi çevre elemanları ve sokak bütünlüğünü bozmayacak şekilde pastel renkler kullanılarak boyanması gerekmektedir. Ahşap kullanılacak gizleme panellerinde boyama yapılmayacak ahşap rengin korunması sağlanacaktır.

7.8_Uygulama:

7.8.1) Her bir ilan, tanıtım ve reklam için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir surette ilan, reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re'sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen ilan, reklam ve tanıtım tabelaları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.

7.8.2) İzinli tanıtıcı ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Datça Belediyesi tarafından firma uyarılır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tabelalar, Datça Belediyesi'nce kaldırılarak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.

7.8.3) Aydınlatma tasarımı, uygulanmak isteniyorsa tabela izni için yapılan müracaat dosyası kapsamında projelendirilecektir. Müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir surette reklam ve tanıtım uygulaması ve bu bütün içinde yer alan aydınlatma tasarımı uygulaması yapılamaz. Bu tür uygulamalar, tebligata gerek kalmaksızın Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re'sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen aydınlatma tasarımları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.

7.8.4) İlan vermek, duyuru yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kamu kuruluşları dahil, 7 gün önceden kamu ile paylaşmak istedikleri ilan, duyuru, kutlama, anma vb. metinleri içeren bir dilekçe ile Datça Belediyesi'ne başvurur.

7.8.5) Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Datça Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.

7.8.6) Datça Belediyesi bünyesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü yeni açılacak olan işletmenin iş yeri açma belgesini almadan önce Datça Belediyesi bina, cephe, tanıtım ve reklam uygulamaları görünürlük rehberinde bulunan maddeler onaylandıktan sonra Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce teyit edilerek iş yeri açma belgesi almaya hak kazanacaktır. İşletmelerin Datça Belediyesi bina, cephe, tanıtım ve reklam uygulamaları görünürlük rehberinde bulunan herhangi bir uygulamayı yapmak-değiştirmek istemesi durumunda Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce onay almak zorundadır.

8_GEÇİCİ MADDE:

8.1) Datça Belediyesince yapılan Sözleşme gereğince, belediye sınırları içindeki bilboard, raket, megalight ve otobüs duraklarında yer alan ilan, reklam ve tanıtımlar, sözleşme bitiş tarihine kadar geçerlidir.

8.2)   Yönetmelik yayım tarihinden itibaren en geç beş (5) yıl içerisinde, (7.4.29 maddesi hariç) Datça ilçe sınırları içindeki, yönetmeliği kapsayan maddelerin (cephe, tabela, tente vb.) yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur. Süre bitiminden sonra yönetmeliğe uygun olmayan uygulamalar Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re'sen kaldırılır veya kaldırtılır.

9_PROJE BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

9.1) BİNA CEPHESINE KONULACAK TİCARİ TABELALAR İÇİN;

9.1.1) Dilekçe

9.1.2)  Boyutlar, bitişik/komşu özellik ve yapıları gösteren vaziyet planı, peyzaj, aydınlatma ve tabela ankraj detayının hazırlanması,

9.1.3)  1/200 ölçekte projenin bütün cephelerden mimari görünüşü,

9.1.4)  Tabelanın ölçülendirilmiş tasarım örneği ve içeriği,

9.1.5) Tanıtım tabelası konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerinde tabela yerinin işaretlenmesi,

 

9.2) BİNA BAHÇESINE KONULACAK TANITIM TABELASI İÇİN;

9.2.1)  Dilekçe,

9.2.2)  Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve içeriği,

9.2.3) Tanıtım tabelası konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bu fotoğraflar üzerinde tabela yerinin işaretlenmesi,

9.2.4) Kira kontratı veya tapu örneği,

9.2.5) 1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita üzerine tabela yerinin işaretlenmesi,