Ruhsat İşlemleri

Datça

Gayri Sıhhi İşyeri Açmak Için Gereken Evraklar

 • Dilekçe
 • Başvuru Formu
 • Yangın söndürme cihaz kart veya fatura fotokopisi
 • İskan Raporu (Yapı kullanma izin belgesi)
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • İkamet ilmuhaberi
 • Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı belgesi
 • Kira kontratı
 • 2 adet fotoğraf
 • Bağlı bulunduğu oda kaydı
 • Esnaf Sanatkarlardan veya Ticaret Odasından sicil tasdiknamesi
 • İtfaiye harcı
 • Ustalık veya Satış Elemanı Belgesi
 • Tapu fotokopisi
 • Vergi levhası
 • İşyeri yerleşim planı

Şirketlerden 5,6,7 ve 9. maddeler istemez. Bu maddelerin yerine Şirketlerden ek olarak;

 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi ilanı
 • İmza sirküleri

İşyerlerini pazar günü ve ulusal tatil günlerinde açık bulundurmak isteyen esnaflar, hafta tatili ruhsat için ilçe belediyesine müracaat etmelidirler.

Gerekli belgeler

 • Vergi levhası fotokopisi
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatına ait fotokopi
 • Hafta tatili ruhsatı talep edildiğine dair dilekçe

İlçede bulunan tüm işyerlerinin açma ve kapama saatlerinin belirlenmesi ilçe belediyesince yapılır.

Belirlenen saatler dışında çalışıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatları; işletmecinin değişmesi, iş nevinin değişmesi veya adresin değişmesi halinde geçerliliğini kaybeder.

İşyeri sahibinin vefatı halinde yasal mirasçılarının altı ay içerisinde müracaatı gerekmektedir. İşyerinin devir edilmesi halinde ise üç ay içerisinde müracaat edilmelidir. Aksi takdirde ruhsat iptal edilir. Ruhsat almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Gerekli belgeler

 • Dilekçe (Belediyemizde matbu olarak mevcuttur)
 • Tapu
 • Plan Örneği (Kadastro Müdürlüğü'nden alınmış-Aslı)
 • İmar Durum Belgesi Harcı (Belediye Veznesine yatırılacak)

Gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Tapu
 • Plan örneği
 • İmar Durum Belgesi
 • Bina Aplikasyonu (Har. Müh. Yapacak)
 • Plankote (Har. Müh. Yapacak)
 • 4 Takım Mimari Proje (Mim. Od. Vizeli)
 • 4 Takım Statik Proje (İnş. Müh. Od. Vizeli)
 • 4 Takım Elektrik Projesi (Elk. Müh. Od. Vizeli)
 • 4 Takım Makina Proje (Mak. Müh. Od. Vizeli)
 • Zemin Etüd Raporu (Jeoloji Müh. Od. Vizeli)
 • Mimar T.U.S. Belgesi (Belediyeden alınacak)
 • İnşaat Mühendisi T.U.S. Belgesi (Belediyeden veya Noterden)
 • Makina Mühendisi T.U.S. Belgesi

Oturma Raporu Nedir: Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini,inşaat bitirim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin Birimi'nce düzenlenen bir belgedir.

Gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • S.S.K. ilişik kesme yazısı (Önce Belediyeden S.S.K.'na hitaplı yazı alınacak)
 • Mal Müdürlüğü ilişik kesme yazısı (Önce Belediye'den Malmüdürlüğü'ne hitaplı yazı alınacak)
 • Kadastro Müdürlüğü'nden cins değişikliği yazısı (Önce Belediye'den Kadastro Müdürlüğü'ne hitaplı yazı alınacak)
 • Cins değişikliği tapusu
 • Belediye Çevre Sağlık Birimi'nden fosseptik kontrolü
 • Binanın T.U.S. tarafından teknik raporu
 • Emlak ve Çevre Temizlik kayıt belgeleri
 • İskan harcı (Belediye veznesine yatırılacak)

Gerekli belgeler

 • Dilekçe (Belediye Başkanlığına).
 • Başvuru formu.
 • Yangın söndürme cihazı kart fotokopileri.
 • İtfaiye harcı yatırılacak.
 • Yapı kullanma izin belgesi (İskan raporu).
 • Tapunun aslı ve fotokopisi.
 • Kira kontratı aslı.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • İkametgah ilmuhaberi.
 • Bağlı bulunduğu oda kaydı (İşyeri adresini belirten).
 • Esnaf sicil kaydı (İşyeri adresini belirten).
 • Ustalık belgesi
 • Vergi levhası fotokopisi (İşyeri adresini belirten).
 • Eski belediye açma ve çalışma ruhsatı varsa kapatılacak (Aslı).
 • BağKur-SSK-Emekli kartı fotokopisi.
 • 4 Adet fotoğraf.
 • Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil kaydı (Adli sicili varsa mahkeme kararları).
 • Başvurulan adrese ait telefon kaydı.
 • Yerleşim planı krokisi.
 • Kat maliklerinden muvaffakatname.
 • Devirlerde devir dilekçesi ve emniyet ruhsatının aslı.
 • Yarım kapaklı dosya.

İşyerinde Çalışanların

 • İsim listesini bildirir dilekçe
 • Nüfus cüzdan örnekleri
 • Sağlık muayene kartı fotokopisi
 • Adli sicil kayıtları

Not

 • Ticaret Odasına kaydı olanlardan ustalık belgesi istenmez.
 • Şirketlerden 8-9-15-16-17. maddeler istenmez

Şirket Adına İse

 • Ticaret odası kaydı
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Temsil belgesi
 • İmza sirküleri

Gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Başvuru formu doldurulacak.
 • Yangın söndürme cihazı kart fotokopisi (Belediye ve Firma).
 • İskan raporu (Yapı kullanma izin belgesi).
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • İkametgah ilmuhaberi.
 • Kira kontratı (Aslı ve fotokopisi).
 • Bağ-Kur, SSK veya emekli kartı fotokopisi, 2 adet fotoğraf.
 • Bağlı bulunduğu oda kaydı.
 • Esnaf Sanatkarlar Sicil Tastiknamesi.
 • Ustalık belgesi.
 • İtfaiye harcı yatırılacak.
 • Tapu (Aslı ve fotokopisi).
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • Eski Belediye açma ve çalıştırma ruhsatı varsa kapatılacak (Aslı)
 • Yarım kapaklı dosya.

Sirket adına ise; 5-6-8-9. maddeler istenmez. Ticaret Odası kaydı. Şirket Ana sözleşmesi. Ticaret Sicil Belgesi ve İmza sirküleri istenir.

İlk abone başvurusu için

 • Tapu fotokopisi (Ev sahibi ise)
 • Kira kontratı fotokopisi (Kiracı ise)
 • Kimlik fotokopisi
 • Kiracı ise ev sahibinin kimlik fotokopisi
 • Her ikisinin de T.C. Kimlik Numarası
 • Oturma ruhsatı fotokopisi
 • Garanti belgeli su sayacı

İnşaat Su aboneliği için

 • Yapı ruhsatı aslı ve fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Garanti belgeli su sayacı

Ticari işyeri aboneliği için

 • Kimlik fotokopisi
 • Kira kontratı ve tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik numarası
 • Su abone numarası
 • Şirket ise imza sirküleri
 • Vergi levhası
 • İskan ruhsatı ve fotokopisi

Mesken aboneliği için

 • Ev sahibi ise tapu fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • T.C. Kimlik numarası
 • Kiracı ise ev sahibinin kimlik fotokopisi
 • Su abone numarası

Temel Üstü Ruhsatı

 • Dilekçe.
 • Kanal bağlantı raporu.
 • Harç ve ücretlerin yatırıldığına dair makbuz.
 • Suret tasdik.
 • Dilekçe. (Suret tasdiki yapılacak evrakın kullanım amacının belirtilmesi)
 • Evrak suret.
 • Harç ve ücretlerin yatırıldığına dair makbuz Kat İrtifak Onayı.
 • Dilekçe.
 • Kat irtifak projesi.
 • Noter tasdikli irtifak listesi (2 nüsha) (Temel üstü vizesi alınmadan kat irtifakı onayı yapılmaz).

Fotoğraf Tasdiki

 • Dilekçe.
 • 13x18 ebadında 4 cepheden çekilmiş fotoğraf. (3 nüsha)
 • İskan belgesi alınmamış yapılarda fotoğraf tasdiki yapılmaz.

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi)

 • Dilekçe.
 • Yapı denetim firmasının denetçi mimar ve mühendisleri tarafından imzalanmış yapının kısmen veya tamamen bittiğine dair rapor.
 • Fen İşleri Müdürlüğü'nün iskan verilebileceğine dair yazısı.
 • Isı yalıtım raporu. (Kaba inşaat bittiğinde verilir)
 • Isı ihtiyacı kimlik belgesi. (3 nüsha)
 • Tesisat muayene raporu.
 • Hesap İşleri Müdürlüğü'nce verilen ilişik kesme belgesi.
 • S.S.K.' dan bina inşaat vergisinin ödendiğine dair yazı.
 • Datça Vergi Dairesi'nden emlak alım vergisinin alındığına dair yazı.
 • İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü;ünden sığınak onay raporu.
 • Harç ve ücretlerin yatırıldığına dair makbuz.